POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego mocą art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwanego dalej RODO.

 

Podstawowe objaśnienia:

 

Administrator danych

Krafc Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Brzegu, ul. Trzech Kotwic, nr 11B, 49-300 Brzeg, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 817684, posługujący się nr NIP: 747-191-61-56

Uczeń

Osoba fizyczna, która uczęszcza do Prywatnej Szkoły Podstawowej Sztuk Wizualnych z Oddziałami Dwujęzycznymi św. Alberta Chmielowskiego w Tychach prowadzonej przez Administratora danych

Przedstawiciel ustawowy

Osoba fizyczna, która działa w imieniu ucznia i zapisuje go na zajęcia prowadzone przez Administratora danych

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@podyplomowka.edu.pl.

 

Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 roku, zwane dalej RODO;
 2. Ustawa z dnia 29.08. 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800), zwana dalej Ordynacją:
 3. Ustawa z dnia 11.06.2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), zwana dalej VAT;
 4. Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), zwana dalej ś.u.d.e..

 

Sposób przetwarzania danych

 

W imieniu i na rzecz Ucznia działa przynajmniej jego jeden Przedstawiciel ustawowy. W celu wykonania umowy, której przedmiotem jest kształcenie Ucznia w Prywatnej Szkole Podstawowej Sztuk Wizualnych z Oddziałami Dwujęzycznymi św. Alberta Chmielowskiego w Tychach obligatoryjnie podaje się następujące dane:

 1. Imiona i nazwiska Ucznia;
 2. Datę i miejsce uroczenia Ucznia;
 3. Numer PESEL Ucznia;
 4. Adres zamieszkania Ucznia;
 5. Adres do korespondencji Ucznia;
 6. Dane dotyczące zdrowia Ucznia;
 7. Imiona i nazwiska Przedstawicieli ustawowych;
 8. Adres zamieszkania Przedstawicieli ustawowych;
 9. Adres do korespondencji Przedstawicieli ustawowych;
 10. Dane kontaktowe (nr telefonu lub adres mailowy) Przedstawicieli ustawowych.

 

W przypadku zapisania się na stronie internetowej uczestnika również przetwarza się nr telefonu czy adres mailowy przedstawicieli ustawowych.

 

Nadto Przedstawiciel ustawowy może wyrazić zgodę w imieniu Ucznia na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych zarówno poprzez otrzymywanie informacji promocyjnych drogą mailową (newsletter), jak również za pomocą wiadomości sms.

 

Administrator wskazuje, że rozpoczyna przetwarzać dane od momentu zarejestrowania się Ucznia na stronie internetowej należącej do Administratora – dane są przetwarzane do roku od momentu ich przekazania w przypadku, gdy Uczeń nie zostanie przyjęty do placówki Administratora. Mając na uwadze powyższe Administrator wskazuje, że w ciągu roku od otrzymania powyższych danych będzie mógł kontaktować się z  Uczniem w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub przygotowania szkoleń.

 

Uczeń może udzielić dobrowolnej zgody na wykorzystywanie jego wizerunku w celu promocji placówki Administratora. Zdjęcia z wizerunkiem Ucznia są umieszczane na stronie internetowej, profilu Facebook czy Instagram należącymi do Administratora.

 

Uczeń może udzielić dobrowolnej zgody na przekazywanie jego danych innym podmiotom w związku z przystąpieniem do konkursów.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

 

 1. Wykonanie przedmiotu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Przesyłanie informacji marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. Przechowywanie dokumentacji podatkowej i rachunkowej w związku wystawionym rachunkiem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. art. 86 § 1 w zw. z art. 70 Ordynacji oraz art. 111 w zw. z art. 112 VAT);
 4. Dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń z tytułu nawiązanej z Uczniem współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest dochodzenie jego roszczeń i obrona jego praw);

 

Przekazywanie danych osobowych

 

Dane osobowe Ucznia i Przedstawicieli ustawowych mogą być przekazywane:

 1. Podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora;
 2. Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora;
 3. Podmiotom zajmującym się obsługą księgową Administratora;
 4. Podmiotom organizującym konkursy, w których uczestniczy Uczeń;
 5. Nauczycielom wykonującym określoną usługę edukacyjną na rzecz Administratora, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Dobrowolność podania danych osobowych

 

Przedstawiciel ustawowy zgłaszając chęć uczestnictwa Ucznia w zajęciach dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Bez podania wymaganych danych osobowych (imię i nazwisko, adres mailowy czy nr telefonu) nie jest możliwe nawiązanie stosunku zobowiązaniowego. Jeżeli Przedstawiciel ustawowy będzie chciał cofnąć zgodę na przetwarzanie danych to Administrator uzna to za chęć rozwiązania stosunku zobowiązaniowego łączącego Strony.

 

W przypadku wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym dotyczących to prowadzonych dodatkowych szkoleń, zgody na wykorzystanie wizerunku czy przekazywania danych innym podmiotom w związku z uczestniczeniem Ucznia w konkursie to Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu Ucznia może w każdym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie w tym celu swoich danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych

 

Dane Ucznia i Przedstawiciela ustawowego są przechowywane tak długo jak wykonywana jest umowa. Nadto dane osobowe Ucznia i Przedstawiciela ustawowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Administratorem umowy zgodnie z przepisami prawa. Podkreślić należy, że dane są przetwarzane od momentu wypełnienia wniosku rekrutacyjnego, a w przypadku nie przyjęcia do placówki, Administrator zastrzega, ze dane będą przetwarzane jeszcze przez okres roku.

 

Dane Ucznia i Przedstawiciela ustawowego przetwarzane dla celów marketingowych czy wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku Ucznia są przetwarzane aż do czasu wycofania zgody.

 

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 

Uczeń i Przedstawiciel ustawowy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia. Skorzystanie przez niego z jednego z praw wskazanych powyżej polega na złożeniu pisemnego oświadczenia woli o odpowiedniej treści przesłanego na adres Administratora. Nadto ma on prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

Kontakt

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem mailowym: rodo@podyplomowka.edu.pl.